Fòmilè demann sou entènèt

Welcome!

Nou kontan resevwa w nan fondasyon Kellogg sou aplikasyon an liy nou an epi nou remèsye w dèske ou konsidere nou kòm yon patenè an pèspektif nan travay ou a!

Daprè repons nou ranmase nan men òganizasyon n ap sibvansyone yo konsènan posesis sibvansyon nou an, nou remanye posesis sibvansyon an epi nou ratresi posesis entèn nou yo pou egzamine aplikasyon yo kon sa n ap kapab gen plis fasilite pou nou reponn kesyon nou yo sou kesyon demann pou sibvansyon ou yo.

Avan w kòmanse silvouplè pran yon ti tan pou revize kèk nan kesyon moun pi poze osijè posesis sibvansyon nou an.
Ki kalite pwojè WKKF sibvansyone?

Se tout tan n ap chache sipòte nouvo lide ak lide inovatif ak efò ki kab ede asire timoun, fanmi, ak kominote yo--kèlkelonswa ras yo oubyen revni yo--jwenn opòtinite pou yo rive pi lwen yo kapab rive nan lavi a. WKKF ta renmen pou tout timoun viv yon vi total kapital ki gen bèl esperyans timoun piti nan anfans yo nan yon kay kote k gen fanmi ki gen bon travay epi yon kominote ki ancheri yo.  Tout sa mare ak yon angajman nou pran pou nou pwomouvwa egalite rasyal, pou nou devlope lidèchip epi ankouraje kominote yo nan travay pou yo rezoud pwoblèm pa yo.

Malgre se pa yon lis definitif, dabitid nou pa finanse mòd demann sa yo:

  • Demann pou kapital (paregzanp pou achte kay oubyen renouvle kay, machin oubyen teknonoloji) 
  • Sèvis Dirèk (paregzanp founiti klasik, liv pou bibliyotèk, ak pwogram pou gadri)
  • Program ki la deja (paregzanp, abri, depo manje, pwogram pou timoun apre lekòl)
  • Fon derezèv pèsonèl (paregzanp yon fon pou envestisman oubyen yon fon pèmanan pou soutni òganizasyon an)
  • Gwo aktvite (paregzanp aktvitite pou antre fon, konferans, atelye)
  • Asistans endividyèl (paregzanp frè ekolaj, sipò finasye, èd pou ijans)

Silvouplè sonje aplikasyon an liny nou an la pou pwojè oubyen pwogram ki bezwen sipò espesifik. Si w ap chache fon jeneral pou fè pwogram ou an mache, ou dwe kontakte  anplwaye biwo dakèy la pou w diskite sa ak yo pi plis. 

Ki kote WKKF finanse pwogram?

WKKF finanse òganizasyon  o Zetaini, ann Ayiti epi o Meksik ansanm ak tribi ki endepandan. O Zetazini, nou finase òganizasyon nan tout 50 Eta yo, epi nou seleksyone Michigan ak Misisipi, Nouvo Meksik ak Nouvèl òleyan kòm priyorite pou pwogram ki baze sou plas yo. O Meksik pwogram ki baze sou plas yo yo konsantre nan mòn  Tchiapas yo epi nan Penensil Youkatan an. Ann Ayiti, nou konsantre pwogram ki baze sou plas yo nan Plato santral epi nan zòn sid a.

Èske w ta dwe aplike?

Avan w aplike nou ta renemen ou  tcheke enfòmasyon ki genyen nan seksyon ki rele "Ki sa nou fè" a nan sitwèb nou an pou w wè si pwojè w la aliyen ak estrateji nou pou yon pwogram. Si apre sa ou toujou gen dout si pwojè w la ak yon pwojè yo kab konsidere pou finansman, silvouplè kontakte anplwaye biwo dakèy la.

Pou w kalifye pou yon sibvansyon, òganizasyon w lan oubyen enstitiyon w lan, menm jan ak bi pwojè ou a soumèt la fèt pou yo kalifye daprè règleman  Sèvis entèn pou revni Peyi Etazini. Nan kontèks sa a, nou pa kab finanse endividi dirèkteman.

A ki sa mwen ta dwe atann mwen?

Kòm ou ta kapab sipoze, nou resevwa  plis demann pase nou ta kab finanse. Malerezman, sa vle di nou pa kab finanse pi fò nan aplikasyon nou resevwa yo.
Aplikasyon nou genyen an liy bay òganizasyon opòtinite pou yo bay enfòmasyon detaye sou videyo a pou yo kab konsidere yo pou yon sibvansyon. Nou mande kesyon ki fèt pou ede nou konprann pwojè w la ak bi li yo epi objektif li yo pi byen, an menm tan tout pou nou wè si li aliyen ak prensip epi pratik egalite sosyal nou genyen yo. Ou kapab wè tout aplikasyon w lan la a. Met sou sa y ap mande w pou ranpli yon fòm pou yon bidjè ki detaye finansman w ap mande a pou ki sa.
 
Lè w fin soumèt aplikasyon w lan, w ap resevwa yon imèl ki konfime nou resevwa li epi ki gen yon nimewo pou konfimasyon an. Aplikasyon w lan ap pase nan yon premye griy, epi  ou kab atann ou w ap tande bri noun an sèt jou ouvrab pou n di w sa ki pral rive apre sa.
Òganizasyon nou sibvansyone yo enpòtan anpil pou nou. Travay y ap fè a se yon travay ki enpòtan anpil pou siksè timoun ki vilnerab. Kidonk, si yo chwazi pou yo finanse demann ou a, ou mèt konnen n ap travay di pou nou fè yon jan pou fon yo antre nan men w alè.

Nou la pou n ede!

WKKF gen yon anplwaye biwo dakèy ki devwe pou yo ede w. Si w gen kesyon sou ki kalte pwogram nou finanse, si pwojè la aliyen ak priyorite nou yo, oubyen si w gen difikilte nan aplikasyon an, ou kapab kontakte nou pa imèl oubyen pa telefòn (888) 606-9505, lendi rive vandredi de 8 a.m. rive 5 p.m. Lè zòn Atlantik la.